ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρέχουμε μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για τη διαχείριση της σχέσης τους με το φυσικό περιβάλλον και τη κλιματική αλλαγή...

Διαχείριση ΑπορριμμάτωνΠεριβαλλοντική ΑδειοδότησηΜελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΑποκατάσταση Ρυπασμένης Γης


Περιβάλλον

Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στον χαρακτηρισμό, στην αξιολόγηση, ποσοτικοποίηση και διαχείριση της σχέσης τους με το φυσικό περιβάλλον καθώς και στην προετοιμασία τους για μια επικείμενη κλιματική αλλαγή. Προσεγγίζουμε τα περιβαλλοντικά έργα με ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς είναι χαρακτηριστική η πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών αναφορικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ισχύουσες εθνικές πολιτικές.

H VM&A σχεδιάζει εταιρικά και περιβαλλοντικά προγράμματα διαχείρισης έργων, ορίζοντας στρατηγικές και υλοποιώντας πρακτικές διαχείρισης της λειτουργίας τους με παράλληλη παρακολούθηση των επιδόσεών τους. Η VM&A προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, ξεκινώντας από την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών έως τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση, την υλοποίηση και την διαχείριση έργων στον τομέα απορριμμάτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Η VM&A, μέσω της τεχνικής της εξειδίκευσης, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να ενσωματώσουν στις στρατηγικές τους, στα έργα τους και στην λειτουργία τους τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι της VM&A αξιοποιούν την αποδεδειγμένη εμπειρία τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι περιβαλλοντικές παράμετροι θα ληφθούν υπ’ όψιν από το αρχικό στάδιο του προσδιορισμού των προτεινόμενων πολιτικών και σχεδίων δράσης. Η VM&A έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση πολύπλοκων έργων διαφόρων κατηγοριών επιχειρηματικής δραστηριότητας, των οποίων η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Οι οικολόγοι της VM&A εμπλέκονται σε διάφορα είδη και τομείς έργων στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων των σχεδιασμών και δαπανών με ταυτόχρονη βελτίωση των ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης.


Η ομάδα που αναλαμβάνει τα έργα απορριμμάτων της VM&A οφείλει την εκτεταμένη εμπειρία της στην ενασχόλησή της με την διαχείριση απορριμμάτων και την βιώσιμη χρήση των πόρων. Η VM&A παρέχει υπηρεσίες βασιζόμενες στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης συμβουλεύοντας τους πελάτες της σε θέματα διαχείρισης, πολιτικών και στρατηγικών σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Οι υπηρεσίες μας ποικίλουν και μεταξύ άλλων αποτελούνται από τις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές αποτροπής μολύνσεων, προαγωγής της υγείας και του περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την πρακτική μας εμπειρία από τις συνεργασίες μας με πελάτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προσφέροντάς τους βιώσιμες λύσεις στην διαχείριση των απορριμμάτων. Η VM&A είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση ιδιαιτέρως σύνθετων θεμάτων σε έναν τομέα που η τεχνολογία αναπτύσσεται αλλά αποδεικνύεται ακατάλληλη να αναπτύξει και να εκτιμήσει ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σενάριο καθώς και ένα δημόσιο/ιδιωτικό μοντέλο χρηματοδότησης και λειτουργίας.

Για κάθε έργο, το οποίο θα μπορούσε κατά την διάρκεια υλοποίησης, κατασκευής και λειτουργίας του να επηρεάσει δυσμενώς τις περιβαλλοντικές συνθήκες μιας περιοχής, απαιτείται αίτηση στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η VM&A ως περιβαλλοντικός τεχνικός ή/και χρηματοοικονομικός σύμβουλος του αιτούντος, προετοιμάζει τον φάκελο αίτησης με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα απαιτούμενα έγγραφα και υποστηρίζει τους πελάτες της κατά την περίοδο παρακολούθησης των διαδικασιών αδειοδότησης.

Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ένα επιχειρησιακό σχέδιο είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των στόχων μιας περιφέρειας με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη έχοντας ως κεντρικό πυλώνα την προστασία του περιβάλλοντος. Στην VM&A έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων περιφερειών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα υποβάθμισης του υφιστάμενου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η δέσμευση της VM&A στην τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας επιβεβαιώνεται από την συμμετοχή της σε έργα αποκατάστασης ρυπασμένης γης, όπως παράνομων χώρων απόθεσης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Ως τεχνικοί περιβαλλοντικοί σύμβουλοι, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα, προσφέρουμε στους πελάτες μας βέλτιστες λύσεις σε όλα τα στάδια του έργου ξεκινώντας από τον σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές μελέτες έως την τεχνική λύση και την παρακολούθηση της υλοποίησης.Αναζήτηση Σχετικών Έργων

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος έργων, όπως εκτίμηση επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων, σύνταξη περιφερειακών στρατηγικών για τους υδάτινους πόρους, καθώς και την εκτίμηση καλών εφαρμοσμένων πρακτικών διαχείρισης...

Επεξεργασία Λυμάτων

Δίκτυα Αποχέτευσης

Αφαλάτωση
Υδάτινοι Πόροι

Το νερό είναι ένας πόρος που χαρακτηρίζεται από την σπουδαιότητά του και την ανομοιόμορφη κατανομή του ανά τον κόσμο. Η συνεισφορά των έμπειρων συμβούλων της VM&A στον τομέα των υδατικών πόρων περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικών έως και τον λεπτομερή σχεδιασμό εγκαταστάσεων, εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών συστημάτων στο υδάτινο περιβάλλον, διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και τον σχεδιασμό και έλεγχο υδατικών πόρων.

Σκοπός μας είναι η υλοποίηση όλων των έργων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η υλοποίηση παρόμοιων έργων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική κυρίως λόγω των οικονομικών και σχεδιαστικών ζητημάτων σχετικά με σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των έργων υποδομών όπως είναι τα δίκτυα αποχετεύσεων και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η VM&A υποστηρίζει τους τομείς των υδατικών πόρων, των λυμάτων και γενικά των τομέων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το νερό και προσφέρει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό στρατηγικών υδατικών πόρων και την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων έως και τον σχεδιασμό έργων υποδομής, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ωρίμανση, την κατασκευή και συντήρηση.

H VM&A προτείνει τα πιθανά όρια του έργου (φυσικά όρια και σχεδιαστικός χρονικός ορίζοντας), αναγνωρίζει τις πιθανές εναλλακτικές, αξιολογεί τεχνολογίες καλής πρακτικής συστημάτων αποχέτευσης και επεξεργασίας νερού. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος έργων, όπως εκτίμηση επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων, σύνταξη περιφερειακών στρατηγικών για τους υδάτινους πόρους, καθώς και την εκτίμηση καλών εφαρμοσμένων πρακτικών διαχείρισης.


Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πολιτικής για τα ύδατα στην Ευρώπη. Στόχος της είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αστικών λυμάτων από οικιστικές περιοχές (πόλεις/κωμοπόλεις) και βιοαποικοδομήσιμων βιομηχανικών λυμάτων που προέρχονται από τον αγροδιατροφικό τομέα (π.χ. βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος, βιομηχανία κρέατος, ζυθοποιεία κλπ.). Η οδηγία απαιτεί την κατάλληλη συλλογή των λυμάτων και ρυθμίζει τις απορρίψεις αυτών προσδιορίζοντας το ελάχιστο είδος επεξεργασίας που πρέπει να παρέχεται, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις μέγιστες οριακές τιμές εκπομπών ή των κυριότερων ρύπων (οργανικό φορτίο και θρεπτικά συστατικά). Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται στην οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα (ΟΠΥ) και στην οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική.

Η VM&A θέλει να κάνει την διαφορά με το να παρέχει στους δήμους αξιόπιστες λύσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αναγνωρίζουμε και εξετάζουμε τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα δίκτυα ύδρευσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), ως επακόλουθο της υιοθέτησης μιας πιο ολοκληρωμένης και καινοτόμου προσέγγισης στην βελτιστοποίηση των δικτύων αποχέτευσης και βιώσιμης απορροής των λυμάτων. Η VM&A υποστηρίζει τους Δήμους στην επίτευξη αυτής της πρόκλησης μέσω του εκσυγχρονισμού των τοπικών πολιτικών και στρατηγικών.

Η VM&A θέλει να κάνει την διαφορά με το να παρέχει λύσεις για επαρκή υδροδότηση, συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα. Τα αποθέματα νερού δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω δημογραφικών και κλιματικών αλλαγών. Οι μέθοδοι επεξεργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή ασφαλών και αξιόπιστων από θέμα επάρκειας αποθεμάτων νερού στα νοικοκυριά, στη βιομηχανία και γεωργία εξασφαλίζοντας την ποιότητα του νερού στις λίμνες, στους ποταμούς, στους υδροφόρους ορίζοντες και στις παράκτιες περιοχές. Η VM&A παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της αναφορικά με την υδροδότηση και την επεξεργασία στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενέχουν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες.Αναζήτηση Σχετικών Έργων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η εξειδίκευση της VM&A στην συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα των ενεργειακών πόρων περιλαμβάνει τις ανεμογεννήτριες, τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, την βιομάζα, τις αντλίες θερμότητας και την αναερόβια χώνευση....

Ενέργεια από Απορρίμματα και Βιομάζα
Αιολική-Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Ενεργειακή ΕξοικονόμησηΕνέργεια

Η εμπειρία της VM&A στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα σε έργα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα (waste to energy) ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) έχει αποκτηθεί μέσω της επιτυχημένης διαχείρισης και υλοποίησης έργων κατά τα οποία συμμετείχαμε ως τεχνικοί περιβαλλοντικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι διαχείρισης έργων. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την υποστήριξη εγχώριων και διεθνών πελατών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα στρατηγικής και υλοποίησης πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, μείωσης διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικής αλλαγής.

Η εξειδίκευση της VM&A στην συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα των ενεργειακών πόρων περιλαμβάνει τις ανεμογεννήτριες, τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, την βιομάζα, τις αντλίες θερμότητας και την αναερόβια χώνευση. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν μελέτες σκοπιμότητας για συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και βιοαερίου. Στόχος μας είναι να παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στις τοπικές κοινότητες στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τα διαθέσιμα κεφάλαια σχετικά με μεγάλης κλίμακας συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις απαιτήσεις υλοποίησης ενός επιτυχημένου έργου ενέργειας παγκόσμιου βεληνεκούς. Προσφέρουμε μια εις βάθος κατανόηση της σύγχρονης τεχνολογίας και του σχεδιασμού ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας, καθώς και του θεσμικού, νομικού, λειτουργικού και συμβατικού πλαισίου παρόμοιων έργων.ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εισαγάγουμε την εμπειρία μας στις προ-συμβατικές διαδικασίες στα έργα υποδομής μέσω του σχεδιασμού των καταλληλότερων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και την τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη σε αρχές και ιδιωτικούς επενδυτές...

Διαμετακομιστικά ΚέντραΘεματικά Πάρκα και Πολιτισμός


Ψηφιακός ΣχεδιασμόςΑστική Ανάπτυξη


Υποδομές

Η συμβολή μας στα έργα υποδομής κατά τη διάρκεια της προσυμβατικής διαδικασίας και της υλοποίησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα όπως έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή (Τοπική αρχή, Περιφέρεια κ.λπ.), έχει χαρακτηριστεί από τους πελάτες μας ως απαραίτητη.

Η VM&A έχει αναλάβει διάφορες επενδύσεις ως τεχνικός, νομικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, όπως για παράδειγμα για κέντρα logistics, θεματικά πάρκα και πολιτιστικά κέντρα και έχει επιτυχώς σχεδιάσει και προετοιμάσει όλες τις διαδικασίες για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Σύμφωνα με τις επιταγές της εποχής που διανύουμε, οι δήμοι και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να προχωρήσουν στον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών τους και στην προώθηση των τοπικών τους προϊόντων και αξιών μέσω της εφαρμογής εκσυγχρονιστικών ιδεών. Ο ρόλος της VM&A είναι να πραγματοποιήσει τέτοιους στόχους με χρηματοδότηση από κεντρικά και περιφερειακά επιχειρησιακά ταμεία. Ο κύριος στόχος μας είναι να εισαγάγουμε την εμπειρία μας στις προ-συμβατικές διαδικασίες στα έργα υποδομής μέσω του σχεδιασμού των καταλληλότερων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έτσι ώστε να παρέχουμε την απαραίτητη τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη σε αρχές και ιδιωτικούς επενδυτές για να επιτύχουν εμπρόθεσμα τους τιθέμενους στόχους τους.
Ο ρόλος της VM&A στην υλοποίηση έργων μέσω Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ), όπως κέντρα logistics, ήταν καταλυτικός στην ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών περιοχών της Ελλάδας, ειδικά σε μια εποχή όπου η δημόσια χρηματοδότηση είναι ελλιπής και αδυνατεί να καλύψει τις επιτακτικά αυξανόμενες ανάγκες σε έργα υποδομής.

Τα τελευταία χρόνια μας έχουν ανατεθεί πολλά διαφορετικά έργα που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία θεματικών πάρκων και πολιτιστικών κέντρων. Κατά την διάρκεια των έργων αυτών, είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να εκμεταλλευτούμε, μέσω της πρακτικής εφαρμογής της, την εμπειρία μας στον τομέα των ΣΔΙΤ, αλλά και να αποκτήσουμε νέα εξιδεικευμένη γνώση.

Σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, η VM&A ανασχεδίασε τις υπηρεσίες της έτσι ώστε να παρέχει μέσω των τεχνικών συμβούλων της την απαραίτητη υποστήριξη σε έργα που στοχεύουν να οδηγήσουν την επικοινωνία κα την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ψηφιακών μέσων στην νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, που αναλαμβάνει η VM&A, συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να μετατρέψουν το στρατηγικό τους όραμα, τους στόχους τους και τις προτεραιότητές τους σε σχέδια δράσης. Το επιχειρησιακό σχέδιο σκοπό έχει την αναγνώριση των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν σε όλους τους τομείς οργάνωσης, τους απαιτούμενους πόρους και τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders), το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τις επικείμενες συνέπειες και τέλος όλους τους παράγοντες που ενδεχομένως θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.Αναζήτηση Σχετικών Έργων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η VM&A προχωρά στον επιτυχημένο σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση αστικών συγκοινωνιών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, όπως αεροδρόμια, μαρίνες και έξυπνες μεταφορές μέσα στις πόλεις (smart city transportation)...

Αυτοκινητόδρομοι
Λιμενικά ΈργαΜεταφορές

Ο σχεδιασμός των μεταφορών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων με στόχο την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση πολιτικών και επενδυτικών αποφάσεων για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η παράδοση ενός κατάλληλα βιώσιμου δικτύου μεταφορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 21ο αιώνα αποτελεί μοναδική ευκαιρία. Η VM&A προχωρά στον επιτυχημένο σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση αστικών συγκοινωνιών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, όπως αεροδρόμια, μαρίνες και έξυπνες μεταφορές μέσα στις πόλεις (smart city transportation). Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός επιτυχημένων στρατηγικών των μεταφορών και η παροχή στους πελάτες μας ενός μεγάλου εύρους υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης από την υποστήριξη στην λήψη στρατηγικών πολιτικών έως και την διαχείριση των επιδόσεων.

Η VM&A παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε επενδυτές και αναθέτουσες αρχές για την επιτυχή ανάπτυξη οικονομικών και τεχνικών επιχειρησιακών σχεδιασμών για έργα κατασκευής σημαντικών αυτοκινητοδρόμων εθνικής εμβέλειας.

Έχουμε υποστηρίξει τις τοπικές αρχές κατά την διάρκεια της προ-συμβατικής φάσης έως και την υπογραφή συμβάσεων λιμενικών έργων. Το τελευταίο μας επίτευγμα είναι η ωρίμανση της κατασκευής της μαρίνας του Ναυπλίου, η οποία πρόκειται να είναι η πρώτη μαρίνα στην Ελλάδα, η κατασκευή της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Αναζήτηση Σχετικών Έργων


VM&A Project Finder
Τομέας Τίτλος Έργου Περιγραφή Περιοχή
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου Βόλου για το έργο: Κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Μαγνησίας Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο Βόλου στην σύνταξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το σχέδιο καλύπτει ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του Βόλου και είναι σύμφωνη με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων και τις διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα (προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων καθώς και μειώνοντας συνολικά τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητάς της), το άρθρο 4 της Οδηγίας (ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων), το άρθρο 13 της Οδηγίας (προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος), καθώς και το άρθρο 16 της Οδηγίας (αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας). Ο Δήμος Βόλου προχωρά την ωρίμανση κατασκευής μιας Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην ΠΕ Μαγνησίας για την επεξεργασία περίπου 63.200 τόνων αποβλήτων. Θεσσαλία
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης αποβλήτων της Πράξης: Τεχνική Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Δήμου Πύλου – Νέστορος Πρόκειται για μια μονάδα διαλογής και κομποστοποίησης στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, με δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 12.500 τόνους αποβλήτων. Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο στον εντοπισμό των τοπικών αναγκών και στον σχεδιασμό ενός τοπικού προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων. Πέραν της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, η εργασία του Συμβούλου περιλάμβανε και την σύνταξη όλων των διαγωνιστικών εγγράφων και των τεχνικών προδιαγραφών για την επιτυχή δημοπράτηση και ολοκλήρωση του έργου. Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου Η διαχείριση των αποβλήτων στο Δήμο Μυκόνου χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα λόγω της αυξημένης τουριστικής προσέλευσης κατά τους θερινούς μήνες. Οι ποσότητες των αποβλήτων σχεδόν διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Η VM&A υποστηρίζει τον Δήμο Μυκόνου στην εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Μυκόνου ασχολείται με το πρόβλημα της δημιουργίας αποβλήτων, την συλλογή και την διάθεση τους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (περίπου 2.250 τόνοι αποβλήτων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου) και κατά τους χειμερινούς μήνες (περίπου 377 τόνοι αποβλήτων). Ο Δήμος Μυκόνου έχει πλέον σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Αιγαίο
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Σύμβουλος Υποστήριξης για την διενέργεια της Β’ Φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Υπάρχουν δύο βασικοί τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα νέο έργο αποβλήτων: Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής και η αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποσκοπεί στην πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί η υγειονομική ταφή των αποβλήτων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Έχει και θα συνεχίσει να έχει σημαντική επίπτωση στις πρακτικές υγειονομικής ταφής που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, δεδομένου ότι απαγορεύει την ταφή ορισμένων υλικών, απαιτεί την προ-επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή τους καθώς και βελτιώσεις στη διαχείριση της υγειονομικής ταφής. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει προγραμματίσει την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στα όρια του με δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 155.000 τόνων αποβλήτων. Η VM&A υποστηρίζει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στο διαγωνιστικό στάδιο μέσω της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου μέχρι και την επιτυχή υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ. Μακεδονία Θράκη
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Ήλιδας κατά την Β’ Φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου ΣΔΙΤ: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας Το έργο θα παραδοθεί με το «κλειδί στο χέρι», δηλαδή ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του έργου για 27 χρόνια. Η κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με εγγυημένο βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Το έργο παρέχει μια φιλική προς το περιβάλλον λύση διαχείρισης των αποβλήτων και θα συμβάλει στη μείωση του όγκου των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας του κλάσματος των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Αυτό το έργο ΣΔΙΤ, θα αποτελέσει ένα θετικό πρότυπο για την προώθηση περισσότερων περιβαλλοντικών έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, σε περιφερειακό επίπεδο, σε ολόκληρη τη χώρα, με τη μόχλευση δημόσιων πόρων, την δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η VM&Α είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Δήμου Ήλιδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβασιοποίησης, από την προκήρυξη έως και την υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ. Δυτική Ελλάδα
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ωρίμανση έργων διαχείρισης απορριμμάτων Η VM&A, ως τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, υποστηρίζει την Περιφέρεια Κρήτης σε τρία έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη, πιο συγκεκριμένα στο Αμάρι, στο Ηράκλειο και στη Σητεία. Το έργο στο Ηράκλειο αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας διαχείρισης αποβλήτων που λειτουργεί με τεχνολογία βιοξήρανσης και παράγει SRF. Στο Αμάρι και στη Σητεία, τα έργα σχεδιάστηκαν να λειτουργήσουν μέσω της τεχνολογίας αναερόβιας χώνευσης. Η VM&A υποστήριξε την Περιφέρεια, στην ωρίμανση των τριών αυτών έργων, μέσω της προετοιμασίας λεπτομερούς σχεδιασμού και στην οριστικοποίηση όλων των εγγράφων συμβασιοποίησης καθώς και των εγγράφων αίτησης πιθανής χρηματοδότησης. Κρήτη
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε θέματα δημοπράτησης κατά την διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ Στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, δύναται να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στη σχετική Οδηγία (Procurement Directive) (π.χ. ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση και μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου). Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΕΤΕπ, ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία ανάθεσης που χρησιμοποιείται πιο συχνά σε σχέση με τις άλλες διαδικασίες. Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος δημιουργήθηκε από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις του 2004 ως μια νέα και πιο ευέλικτη λύση για τις δημόσιες αρχές που θέλουν να αναθέτουν συμβάσεις που αφορούν σύνθετα έργα, όπως το έργο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ». Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος έχει πλέον εδραιωθεί στην Ευρώπη ως ένα μέσο ανάθεσης πολύπλοκων δημόσιων συμβάσεων. Η VM&A υποστήριξε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις διοικητικές υπηρεσίες της στην διενέργεια του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ", ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον ρόλο της ως τεχνικός σύμβουλος. Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος αποσκοπεί στο να διευκολύνει τον Δημόσιο Τομέα στην ανάθεση πολύπλοκων συμβάσεων έργων υποδομής αποφεύγοντας διάφορα κωλύματα νομικής φύσεως. Το έργο αυτό ήταν το πρώτο έργο στην Ελλάδα, στο οποίο εφαρμόστηκε η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Σύμβουλος Υποστήριξης Ενεργειών για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Η πολιτική αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει ως στόχο την συνολική μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης πόρων. Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των αποβλήτων θα αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων της οικονομίας της Περιφέρειας και θα μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης των φυσικών πόρων. Αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση των διαθέσιμων πόρων, που είναι απαραίτητοι για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οι βασικοί στόχοι της ισχύουσας περιφερειακής πολιτικής αποβλήτων - για την πρόληψη των αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης έτσι ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις - ισχύουν ακόμη και θα ενισχύονται και στο μέλλον. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Περιφέρειας είναι να μετασχηματιστεί σε μια κοινωνία που προάγει την ανακύκλωση που στοχεύει στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και χρησιμοποιεί τα απόβλητα ως πόρο. Η VM&A υποστήριξε την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην χάραξηστρατηγικής για την ανακύκλωση καθώς και στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής μέσω δράσεων χρηματοδοτούμενες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ Αυτό το έργο ΣΔΙΤ αφορά τον σχεδιασμό, την χρηματοδότηση, την κατασκευή, την συντήρηση, την διαχείριση και την λειτουργία ενός νέου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων για 29 έτη. Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει, θα συντηρήσει και θα λειτουργεί μια μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην βορειοδυτική περιοχή της Περιφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το εργοστάσιο αποβλήτων θα περιλαμβάνει μια μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης καθώς και ένα ΧΥΤΑ. Η μονάδα θα επεξεργάζεται περίπου 400.000 τόνους το χρόνο. Το κόστος του έργου εκτιμάται στα περίπου 240 εκατομμύρια € (συν 20% κόστος ασφάλισης και συντήρησης βαριού εξοπλισμού) και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας εύρεσης κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης. Η VM&Α, μέλος κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται από έναν τεχνικό σύμβουλο, νομικό και χρηματοοικονομικό σύμβουλο, είχε δεσμευτεί να ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος κατά τη διαγωνιστική διαδικασία έως την υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ. Μακεδονία
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και κατάρτιση των προσχέδιων των πράξεων για την θεματική ενότητα: Λύση και Εκκαθάριση του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), καθώς και τη σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ως ΝΠΔΔ και τη λειτουργία Στην Ελλάδα, τα τελευταία 15 χρόνια διαδραματίστηκαν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. Πέραν της σημαντικής επιρροής της συζήτησης περί βιωσιμότητας στην πολιτική καινοτομία και στην αναδιαμόρφωση των θεσμικών κανονισμών καθώς και των πολιτικών δικτύων, είχε υπάρξει έντονο πολιτικό και δημόσιο ενδιαφέρον, και εντάσεις, στην αποκέντρωση της διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω κατάλληλων φορέων. Σύμφωνα με διάφορες αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της θεωρίας ανάπτυξης του αστικού καθεστώτος καθώς και συζητήσεις για την ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας, αναδύθηκε το επιχείρημα ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα μορφή διακυβέρνησης για το σχεδιασμό αποβλήτων. Έτσι, οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων επιβλήθηκαν βάσει νόμου. Ο ρόλος της VM&A ήταν κρίσιμος και καθοριστικός στον επανασχεδιασμό της πολιτικής και των πρακτικών που αφορούσαν αυτόν τον τομέα. Η VM&A αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση, προχώρησε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τέλος συνέταξε όλα τα σχετικά νομοθετικά και θεσμικά έγγραφα που αφορούσαν την συγχώνευση όλων των τοπικών φορέων διαχείρισης σε έναν περιφερειακό φορέα διαχείρισης αποβλήτων, έναν για κάθε περιφέρεια. Ελλάδα
Περιβάλλον - Διαχείριση Απορριμμάτων Δημιουργία επιχείρησης για τη διαχείριση των πρασίνων και οργανικών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής -Δημιουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών υλικών Κρήτης (ΣΕΔΑΥΚ) Η VM&A συνέταξε μελέτη για την κατασκευή ενός συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων στην Κρήτη. Κατά την διάρκεια του σχεδιασμού ενός κατασκευαστικού έργου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα πιθανά πλεονάζοντα υλικά που θα δημιουργηθούν και μετά να επικεντρωθούμε στο πώς μπορεί να αποφευχθεί η παραγωγή τους. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, αναπτύχθηκε ένα προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων από τις κατασκευές. Οι βασικοί στόχοι ήταν οι εξής: 1. Ελαχιστοποίηση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται από οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, 2. Μεγιστοποίηση της ποσότητας του υλικού που οδηγείται για επανάχρηση, ανακύκλωση ή περαιτέρω επεξεργασία, 3. Ελαχιστοποίηση της ποσότητας του υλικού που διατίθεται προς υγειονομική ταφή. Κρήτη
Περιβάλλον - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υποστήριξη του δικαιούχου της εκχωρημένης στην ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου δράσης ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης Η VM&Α υποστήριξε, ως τεχνικός περιβαλλοντικός σύμβουλος, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ». Τα στάδια για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, περιλάμβαναν:
• Αξιολόγηση και υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή
• Συμμετοχή κατά την διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με το θέμα της χωροθέτησης των έργων, και
• Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου στις 09.07.2014 (A.P. 173714/9.7.2014, ΑΔΑ: ΩΙΛΔ0-7ΗΤ).
Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Επιχειρησιακό Σχέδιο ΦΟΔΣΑ Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης, Φενεού για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην 3Η Δ.Ε. Ν. Κορινθίας Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον αρμόδιο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων, η ομάδα μας παρείχε τεχνική, οικονομική, διοικητική και πολιτική υποστήριξη στον Φορέα, στοχεύοντας στην επιτυχή απόκτηση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για την κατάλληλη λειτουργία του Φορέα, όπως την άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς, αίτηση και έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, άδεια διάθεσης, αξιοποίησης των αποβλήτων προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφορά. Η VM&Α, ενεργώντας ως περιβαλλοντικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος του περιφερειακού φορέα διαχείρισης αποβλήτων, ολοκλήρωσε τις ακόλουθες εργασίες:
• Αποτύπωση του απαιτούμενου προσωπικού, υποδομών και προμηθειών για την απρόσκοπτη λειτουργία του περιφερειακού φορέα διαχείρισης αποβλήτων – Οργανόγραμμα,
• Αναλυτικός προσδιορισμός του ετήσιου κόστους διαχείρισης του περιφερειακού φορέα διαχείρισης αποβλήτων,
• Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της λειτουργίας του περιφερειακού φορέα διαχείρισης αποβλήτων,
• Marketing plan, χρηματοοικονομική διαχείριση και διοίκηση.
Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανάθεσε στην VM&Α την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων λόγω του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, του νέου εθνικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και των χρηματοδοτικών προϋποθέσεων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ήταν το πρώτο απαραίτητο βήμα για τον ορισμό των νέων στόχων για τη συλλογή των αποβλήτων, την επεξεργασία (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση) και την διάθεση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της παραγωγής αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, προτάθηκαν δράσεις υλοποίησης για την πρόληψη των αποβλήτων, καθώς και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων για την περιφέρεια.
Στόχος της VM&Α ήταν αρχικά να περιγράψει με ακρίβεια τις περιβαλλοντικές συνθήκες της Περιφέρειας, την παραγωγή αποβλήτων και την υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων και έπειτα, μέσω αξιολόγησης τριών εναλλακτικών σεναρίων, να προτείνει την πιο αποτελεσματική και βιώσιμη λύση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων με χρονικό ορίζοντα το 2020, καλύπτοντας τις ανάγκες της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Στερεά Ελλάδα
Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανάθεσε στην VM&Α την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης προέκυψε ως απόρροια των κάτωθι τριών παραγόντων: το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το νέο εθνικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και των χρηματοδοτικών προϋποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η VM&A πραγματοποίησε μια εκτενή έρευνα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος, την παραγωγή αποβλήτων & διαχείριση και στη συνέχεια, ανέλυσε τρία εναλλακτικά σενάρια, ώστε να προτείνει το πιο κατάλληλο, αποτελεσματικό και βιώσιμο σχέδιο ολοκληρωμένης περιφερειακής διαχείρισης αποβλήτων για τα έτη 2015-2020. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απέδειξε ότι η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ θα επηρεάσει θετικά το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 Η VM&A εκπόνησε και παρέδωσε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020, η οποία περιλάμβανε την αξιολόγηση τεσσάρων διαφορετικών μεθόδων υλοποίησης των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν αυτή που συνέβαλε στην βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου προωθώντας ταυτόχρονα την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον της Περιφέρειας. Πελοπόννησος
Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα Διαχείρισης Ανάπλασης Κηφισού, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον» Η VM&Α υπήρξε περιβαλλοντικός σύμβουλος του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού (ΦΔΑΚ) και ανέλαβε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα με σκοπό την αποτύπωση των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων του, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών των υπηρεσιών του σε ένα λεπτομερές πενταετές σχέδιο (2010-2015) για όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται. Οι τέσσερις (4) πυλώνες προτεραιότητας που λήφθηκαν υπόψη και αναπτύχθηκαν από τους συμβούλους μας μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ήταν η διοικητική αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού, η εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η αποκατάσταση, η διατήρηση και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τον ποταμό Κηφισό, η ανάπλαση της γύρω περιοχής, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με στόχο τα ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής (κάτοικοι, τοπικοί φορείς, κ.λπ.). Αττική
Περιβάλλον - Αποκατάσταση Ρυπασμένης γης Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ερχόταν αντιμέτωπη μέχρι προσφάτως με το γεγονός ότι ανεπεξέργαστα απόβλητα απορρίπτονταν σε 23 ακόμα παράνομα ενεργούς ΧΑΔΑ που επιβάρυναν ετησίως την Περιφέρεια με πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ. Η οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια αλλά κυρίως η περιβαλλοντική καταστροφή που προκλήθηκε θα ήταν μη αναστρέψιμη, εάν η αποκατάσταση των 23 ενεργών και των 58 ανενεργών ΧΑΔΑ δεν είχε τεθεί ως προτεραιότητα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η VM&Α, ως τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας, παρέδωσε ολοκληρωμένες μελέτες αποκατάστασης προτείνοντας λύση για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Πελοπόννησος
Υποδομές - Διαμετακομιστικά κέντρα Υποστήριξη της Προσυμβατικής Διαδικασίας για την Σύμπραξη του Δήμου με τον Ιδιωτικό Τομέα με θέμα: Δημιουργία Εμπορευματικού Διαμετακομιστικού Κέντρου και Συναφών Έργων (Σταθμός Βαρέων Οχημάτων), στην πρώην Λιπασματοβιομηχανία ΑΕΒΑΛ Στην VM&A, ανατέθηκε η υποστήριξη του Δήμου Πτολεμαΐδας, για την αξιοποίηση της πρώην Λιπασματοβιομηχανίας ΑΕΒΑΛ, η οποία ήταν σε λειτουργία στην περιοχή από το 1965 έως το 1997 και αποτελεί σημαντική διαθέσιμη βιομηχανική κτιριακή υποδομή για μελλοντική χρήση. Οι σύμβουλοι παρέδωσαν master plan και marketing plan για δύο πιθανές χρήσεις, ως Εμπορευματικού Διαμετακομιστικού Κέντρου και ως Σταθμού Βαρέων Οχημάτων. Όλες οι νομικές, τεχνικές και οικονομικές παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κινδύνων, λήφθηκαν υπόψη κατά την υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ. Στην τελευταία φάση του έργου, η VM&Α υπέβαλλε στον Δήμο τα τεύχη διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και 25ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης Διαμετακομιστικού Κέντρου Εμπορευμάτων σε ακίνητο του Δήμου Πτολεμαΐδας». Μακεδονία
Υποδομές - Θεματικά Πάρκα & Πολιτισμός Σύμβουλος υποστήριξης του Δήμου Σηπιάδος για την υλοποίηση του έργου: Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία για την αξιοποίηση μέσω ΣΔΙΤ της έκτασης του πρώην κοινοτικού camping Μηλίνας του Δήμου Σηπιάδος Πρόθεση του Δήμου Σηπιάδος ήταν η ανάπλαση του πρώην κοινοτικού camping Μηλίνας με σκοπό να δημιουργήσει χώρους αναψυχής, παιδικές χαρές, παιδικές αθλητικές εγκαταστάσεις και αίθουσες εκδηλώσεων. Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου τύπου σύμβασης και διαγωνιστικών διαδικασιών με τον ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα εξυπηρετεί τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης του έργου: «Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών αθλητικών εγκαταστάσεων, σε ακίνητο του Δήμου Σηπιάδος. Θεσσαλεία
Υποδομές - Θεματικά Πάρκα & Πολιτισμός Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για το έργο: Εκτροφείο θηραμάτων – Παραθεριστικό κέντρο Δήμου Φαλαισίας Όταν ο Δήμος Φαλαισίας αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός Οικολογικού Πάρκου, η VM&Α ενήργησε ως σύμβουλος του Δήμου στην προ-συμβατική φάση του έργου μέσω ΣΔΙΤ. Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο στην επιλογή του κατάλληλου τύπου σύμβασης και των διαγωνιστικών διαδικασιών όπου ο ιδιωτικός φορέας θα εξυπηρετεί τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή, Χρηματοδότηση και 25ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης εκτροφείου θηραμάτων και Παραθεριστικού Κέντρου σε ακίνητο του Δήμου Φαλαισίας». Πελοπόννησος
Υποδομές - Θεματικά Πάρκα & Πολιτισμός Πρόσληψη Εξειδικευμένου Συμβούλου υποστήριξης για την εκπόνηση συνολικού Master Plan διερεύνησης δυνατοτήτων Σύμπραξης του Δήμου με τον Ιδιωτικό Τομέα, στον Δήμο Καλύμνου του Νομού Δωδεκανήσου, στα πλαίσια της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχή Στη VM&A ανατέθηκε η υποστήριξη του Δήμου Καλύμνου για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα των υποδομών μέσω ΣΔΙΤ. Η VM&A, μεταξύ άλλων, εκπόνησε και παρέδωσε συνολικό Μaster Plan και σχετικές μελέτες σκοπιμότητας για τις παρακάτω πιθανές επενδύσεις:
• Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενός ξενοδοχείου,
• Ολοκλήρωση των υπαρχόντων υποδομών για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενός χώρου αποθήκευσης καταδυτικού εξοπλισμού, χώρων αναψυχής και εστιατορίων,
• Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση κολυμβητικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων εστιατορίων και χώρων αναψυχής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών στα Θέρμα στην Κάλυμνο,
• Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης,
• Δρομολόγια πλοίων για τις απομονωμένες περιοχές,
• Ορυχείο.
Αιγαίο
Υποδομές - Θεματικά Πάρκα & Πολιτισμός Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία για την αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος Τζίβρε στο Σουφλί Ο Δήμος Σουφλίου ανάθεσε στην VM&Α την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ του έργου: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου μεταξιού, γνωστό ως Τζίβρε, του Δήμου Σουφλίου". Η VM&Α υποστήριξε τον Δήμο, συντάσσοντας μελέτες σκοπιμότητας, αναλύσεις ευαισθησίας και κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου ενός οικονομικού μοντέλου. Κατά τη διάρκεια της προ-συμβατικής διαδικασίας, ο Δήμος επέλεξε τον κατάλληλο για την περίπτωση του τύπο ΣΔΙΤ και ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (νόμος 3389/2005), υπό την καθοδήγηση των εξιδεικευμένων συμβούλων μας σε συμβάσεις ΣΔΙΤ. Τέλος, η VM&Α συνέταξε όλα τα τεύχη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007. Θράκη
Υποδομές - Ψηφιακός Σχεδιασμός Τεχνική Υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Η VM&A επιλέχθηκε, ως τεχνικός σύμβουλος, για την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στην υλοποίηση και παρακολούθηση των κρίσιμων έργων που έχουν ήδη ανατεθεί και αυτών που πρόκειται να ανατεθούν. Η VM&A ανέπτυξε ένα σύστημα διαχείρισης, το οποίο διευκόλυνε την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μελών, και συνέβαλε στην συνέχιση της υλοποίησης των έργων μέσω διαφόρων εργαλείων διαχείρισης, όπως Διαγράμματα Gantt, ηλεκτρονικό μητρώο ζητημάτων, μηνιαίες αναφορές προόδου και διμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης. Τα κύρια έργα, στα οποία αναμειχθήκαμε ήταν τα εξής: Εθνικό Ληξιαρχείο, Σύζευξις ΙΙ, Rural και ICT4Growth. Ως τεχνικοί σύμβουλοι, συνεργαζόμασταν σε καθημερινή βάση με τους υπεύθυνους των έργων της ΚτΠ και πετύχαμε την επίλυση πολλών ζητημάτων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνέχιση ή ακόμα και την ολοκλήρωση ενός έργου. Η συμβολή μας στο έργο: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ “ΛΕΥΚΕΣ” ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, κυρίως όσον αφορά την τροποποίηση της αίτησης μεγάλου έργου, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η συνολική δαπάνη των περίπου 161 εκ. € θα κατανεμηθεί στις τρεις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες (LOT 1, LOT 2, και LOT 3). Ελλάδα
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Υπηρεσίες Συμβούλου για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον χειρισμό μεγάλων περιβαλλοντικών έργων και συμβάσεων ΣΔΙΤ Η VM&Α υποστηρίζει τους Δήμους στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε στην υλοποίηση του σύνθετου έργου υποδομής: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», το οποίο θα λύσει οριστικά το πρόβλημα των ανεπαρκών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας για επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων. Η VM&A υποστήριξε την Περιφέρεια μεταφέροντας τεχνογνωσία και παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πελοπόννησος
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ με άξονα την τοπική ανάπτυξη Η VM&Α υποστηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. ανέθεσε στην VM&Α, ως μέλος κοινοπραξίας, την παροχή βοήθειας στην συλλογή στοιχείων σχετικών με έργα, προτάσεις και επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων για συγκεκριμένες δράσεις και την αξιολόγησή τους, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης, καθώς και παρουσίαση έργων που έχουν αξιολογηθεί και υποβληθεί. Ελλάδα
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.A.T.Α. A.E.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περι Η VM&Α υποστηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Ως τεχνικός σύμβουλος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ), καταφέραμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση και ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης στους παρακάτω τομείς: ποιότητα ζωής, υγεία και ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη. Αττική
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Μελέτη διερεύνησης επιχειρηματικών ευκαιριών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Οι κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν: η περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, ο εντοπισμός των περιορισμών/ευκαιριών στον τομέα των πράσινων επενδύσεων, σύγκριση με τα καλύτερα παραδείγματα καλών πρακτικών (case studies) από μοντέλα αναπτυσσόμενων χωρών του νότου (Southern Welfare Model Countries), χρηματοδοτικές δυνατότητες (ΕΣΠΑ, άλλα κοινοτικά και ιδιωτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων κ.λπ.), υλοποίηση και ανάλυση κινδύνων. Στερεά Ελλάδα
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Τεχνικός Σύμβουλος δράσεων τουρισμού για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Η VM&Α, ως τεχνικός σύμβουλος, υποστήριξε την ΕΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους τελικούς δικαιούχους κατά τη διάρκεια της φάσης υποστήριξης των τελικών δικαιούχων, στην προετοιμασία των προσφορών, στην αξιολόγηση των προσφορών και τέλος στην υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων που αφορούσαν δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια. Στερεά Ελλάδα
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για τη δημιουργία υπόγειων βοηθητικών χώρων στάθμευσης στο Δήμο Ψυχικού Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Κύριος στόχος μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας στις προ-συμβατικές διαδικασίες για έργα υποδομής μέσω ΣΔΙΤ, έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία τεχνική υποστήριξη στον Δήμο Ψυχικού, προκειμένου να επιτύχει το στόχο του για ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς μέσω κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης σε κοντινή απόσταση από τον προγραμματισμένο σταθμό του μετρό καθώς και σε άλλα μέρη (Επιχειρησιακό σχέδιο, 2008-2010). Αττική
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Υποστήριξη της Προσυμβατικής Διαδικασίας για την Σύμπραξη του Δήμου με τον Ιδιωτικό Τομέα με θέμα: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Δημιουργία Εμπορικού Πολυκέντρου σε συνδυασμό και με χώρο Υπόγειας Στάθμευσης Οχημάτων σε ακίνητο του Δήμου Πτολεμαΐδας Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης της VM&A προς τον Δήμο Πτολεμαΐδας, που περιλάμβανε την σύνταξη και υποβολή master plan, marketing plan και των τευχών δημοπράτησης, ο Δήμος προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση και 25ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων». Μακεδονία
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Master Plan για την διερεύνηση της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης στο Δήμο Φενεού Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Ο ρόλος μας ήταν να προσφέρουμε μια εκτενή αξιολόγηση όλων των πιθανών έργων που δύναται να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη σε υποδομές του Δήμου Φενεού, μέσω εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και master plan, που συμπεριλάμβαναν τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του Δήμου. Πελοπόννησος
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Θηβαίων Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Οι σύμβουλοί μας σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα έργου του Δήμου Θήβας ανέπτυξαν το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου, το επιχειρησιακό και οικονομικό σχέδιο δράσης του Δήμου για τέσσερα χρόνια (2007-2010) και συνέβαλαν στην παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις προγραμματισμένες δράσεις που ανέλαβαν οι υπηρεσίες του Δήμου και τα πρόσωπα νομικού δικαίου. Στερεά Ελλάδα
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη Κατασκευή Διοικητηρίου, υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων και ανάπλαση πλατείας Δήμου Φυλής με ΣΔΙΤ Η VM&Α υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπτυξης μέσω στρατηγικών, επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση κάθε προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τους νέους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και τις τοπικές προτεραιότητες. Η συμβολή μας στην υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου, ανάλυσης κινδύνων, μελετών σκοπιμότητας και διαφόρων αναλύσεων ευαισθησίας. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας στον τομέα των ΣΔΙΤ και στην διοίκηση έργων, μπορέσαμε να προσδιορίσουμε την κρίσιμη διαδρομή του προγράμματος υλοποίησης και να υποστηρίξουμε με επιτυχία τον Δήμο σε κάθε σχετικό ζήτημα. Αττική
Μεταφορές - Λιμενικά έργα Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου: Μαρίνα Ναυπλίου με ΣΔΙΤ Το έργο αφορά την κατασκευή μιας τουριστικής μαρίνας στο Ναύπλιο, 500 μέτρα βόρεια από το υπάρχον λιμάνι, με χωρητικότητα 210 θέσεων ελλιμενισμού και εκτιμώμενη επισκεψιμότητα από σκάφη μήκους 8 έως 12 μέτρα. Η VM&A επιλέχθηκε ως τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την διάρκεια των προ-συμβατικών διαδικασιών για την υλοποίηση της μαρίνας μέσω ΣΔΙΤ. Ο τεχνικός σύμβουλος ανέλαβε να υποστηρίξει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας διαγωνισμού, για παράδειγμα μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου, και να υποβάλλει τα τεύχη διαγωνισμού. Αττική
Μεταφορές - Λιμενικά έργα Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μαρίνας, αξιοποίηση όμορων ακινήτων και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου Σκοπός της VM&Α ήταν να υποστηρίξει τον Δήμο Ξυλοκάστρου κατά τη διάρκεια των προ-συμβατικών διαδικασιών, για την εφαρμογή της καταλληλότερης λύσης για το έργο. Έγινε αξιολόγηση, μέσω μελέτης σκοπιμότητας, οκτώ διαφορετικών προτεινόμενων έργων και εκπονήθηκε master plan κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης της συμβατικής περιόδου. Η VM&A υπέβαλε τα τεύχη διαγωνισμού για τα ακόλουθα έργα:
• Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης δημαρχείου και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
• Παραχώρηση διαχείρισης των δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στη μαρίνα του Ξυλοκάστρου
• Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση και 25ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης θεματικού πάρκου
• Παραχώρηση της διαχείρισης της λειτουργίας και της ανάπτυξης της μαρίνας και παρόμοιων υπηρεσιών.
Πελοπόννησος
Μεταφορές - Λιμενικά έργα Αξιοποίηση δημοτικού οικοπέδου Δ.Δ. Τσαγκαράδας για την δημιουργία Ξενοδοχειακής Μονάδας – Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Μουρεσίου – Αξιοποίηση φυσικού λιμανιού Νταμούχαρης και κατασκευή Μαρίνας σκαφών αναψυχής Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο Μουρεσίου, μέσω της εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας, master plan και marketing plan, στην αξιολόγηση και επιλογή της καταλληλότερης λύσης μεταξύ τριών διαφορετικών έργων, Τα τεύχη διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή, χρηματοδότηση και 25ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής μονάδας και πολιτιστικού - συνεδριακού κέντρου», υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Θεσσαλεία
Υδάτινοι πόροι - Επεξεργασία λυμάτων Παροχή Υπηρεσίας Ωρίμανσης και Υποστήριξης στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεμέας Ο Δήμος Νεμέας αποφάσισε την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μέσω διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής. Η VM&A παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και την δημοσιοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Η VM&A παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας έως και την υπογραφή της σύμβασης. Πελοπόννησος
Υδάτινοι πόροι - Επεξεργασία λυμάτων Τεχνικοοικονομική Μελέτη για την Κατασκευή και Λειτουργία Δικτύων Αποχέτευσης – Ύδρευσης, Γεωτρήσεων, Μονάδας Αφαλάτωσης και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο Γαζί Κρήτης Το έργο στο Γάζι (μια περιοχή με πληθυσμό περίπου 13.500 κατοίκων) αφορούσε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τουριστική, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν υπήρχε κάποια ανάλογη υποδομή. Το ίδιο έργο αφορούσε την ανάπτυξη μιας Μονάδας Αφαλάτωσης συνολικής χωρητικότητας έως και 20,000 m3 την ημέρα, προερχόμενα από τον Αλμυρό ποταμό. Η VM&A ανέλαβε την προκαταρκτική συλλογή δεδομένων, κυρίως όσον αφορά την γεωγραφία της περιοχής (χάρτες 1:50.000), το κλίμα (θερμοκρασία, άνεμοι, βροχή, εξάτμιση), το γενικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού, την προκαταρκτική εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας της ροής και προβλέψεις, τα υπάρχοντα δίκτυα λυμάτων και επεξεργασίας λυμάτων, την διαθεσιμότητα γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και το κόστος της γης, την ενεργειακή διαθεσιμότητα και το ενεργειακό κόστος. Μετά την καταγραφή των δεδομένων, η VM&Α πρότεινε τα πιθανά όρια του έργου (φυσικά όρια και σχεδιαστικός χρονικός ορίζοντας), αναγνώρισε τις εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση των λυμάτων και τις επιλογές επεξεργασίας του νερού, πρότεινε τεχνολογίες αποχέτευσης και επεξεργασίας του νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πραγματοποίησε μία προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους του έργου, προσδιόρισε τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης για το έργο, προετοίμασε όλα τα έγγραφα της αίτησης χρηματοδότησης και τέλος προετοίμασε την διαγωνιστική διαδικασία έως και την υπογραφή της σύμβασης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημοτικής Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης (η Αναθέτουσα Αρχή) Γαζίου συνέταξε ευχαριστήρια επιστολή για την επίπονη δουλειά της χρηματοοικονομικής και τεχνικής ομάδας της VM&Α, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά σε όλα τα ζητήματα, παρέχοντας υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης υψηλού επιπέδου. Κρήτη
Υδάτινοι πόροι - Επεξεργασία λυμάτων Τεχνοοικονομική Μελέτη για την Επέκταση και Λειτουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Κατασκευή και Λειτουργία Δικτύων Αποχέτευσης – Ύδρευσης, Άρδευσης, Μονάδας Αφαλάτωσης και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων» στις Γούβες Κρήτης Η συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων δημιούργησε τοπικές πηγές ρύπανσης, που αποβάλλονται στο περιβάλλον, τα οποία ανάλογα με την προβλεπόμενη επεξεργασία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν υπάρχει έλλειψη υποδομών συλλογής και επεξεργασίας, τα ανεπεξέργαστα λύματα επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον. Το έργο στις Γούβες (μια περιοχή με πληθυσμό περίπου 7.500 κατοίκων, με πάνω από 50 σωματεία εργαζομένων με δικαίωμα δόμησης στην περιοχή) περιελάβανε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή. Το ίδιο έργο αφορούσε την ανάπτυξη μιας Μονάδας Αφαλάτωσης συνολικής χωρητικότητας περίπου 3.500 m3 ανά ημέρα. Η VM&A εκπόνησε μελέτη σκοπιμότητας για τις προαναφερθείσες υποδομές, προετοίμασε όλα τα έγγραφα για την αίτηση χρηματοδότησης, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ και προετοίμασε τα τεύχη που απαιτούνταν για την επιτυχή προκήρυξη και ανάθεση του έργου. Κρήτη
Υδάτινοι πόροι - Επεξεργασία λυμάτων Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και λειτουργίας συστήματος αποχέτευσης του Δήμου Ραφήνας Το έργο στην Ραφήνα (μια περιοχή που καλύπτει περίπου 19.000 στρέμματα, μόλις 25 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα), αφορούσε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή. Η μικρή απόσταση μεταξύ Ραφήνας και Αθήνας, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, επέτρεψαν στην Ραφήνα να αναδειχθεί ως σημαντικός τουριστικός προορισμός στην Ανατολική Αττική. Υπάρχει η τάση για πολλούς Αθηναίους να μετακινούνται από την πόλη σε περιοχές των προαστίων και η Ραφήνα αποτελεί μία από τις αγαπημένες τους επιλογές. Η VM&A έπρεπε να αξιολογήσει τις ανάγκες σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και να υποστηρίξει τον Δήμο Ραφήνας στην ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής λύσης που θα θέτει προτεραιότητες, όπως ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών, η προστασία της δημόσιας υγείας, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η δημιουργία κέρδους για τον Δήμο Ραφήνας και η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της υλοποίησης του έργου. Αττική
Υδάτινοι Πόροι - Δίκτυα αποχέτευσης Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης Εφαρμογής του Σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική, την Ηπειρωτική Ελλάδα και τις Δράσεις Εξωτερικού Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., είναι η εταιρία διαχείρισης της υδροδότησης και αποχέτευσης στην Αθήνα. Με περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια πελάτες (πάνω από 2 εκατομμύρια συνδέσεις), η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ιδρύθηκε το 1980 και από τότε συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε ύδρευση και αποχέτευση, στην ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, όχι μόνο στην περιοχή της Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές μέσω συμβάσεων ανάθεσης με τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στοχεύει στην επέκταση των υπηρεσιών της στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σκοπός της VM&Α, μέσω αυτού του έργου, ήταν να βρει τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων. Αττική
Υδάτινοι Πόροι - Δίκτυα αποχέτευσης Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Νέας Ερυθραίας για την Κατασκευή και Λειτουργία Δικτύων Ύδρευσης Τα δίκτυα ύδρευσης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που κάθε Δήμος οφείλει να παρέχει στους δημότες του. Με την βελτίωση του δικτύου ύδρευσης (μέσω ελαχιστοποίησης της διαρροής, την εκ νέου οργάνωση του δικτύου, την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών νερού), το περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα από την κατανάλωση νερού ελαχιστοποιείται. Στη VM&Α ανατέθηκε ο εντοπισμός της καλύτερης λύσης για τη ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση του δικτύου ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία. Για το λόγο αυτό, παράμετροι όπως η υφιστάμενη κατάσταση, η τρέχουσα λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, οι καταναλώσεις και οι ανάγκες, οι εναλλακτικές λύσεις για την ύδρευση, εξετάστηκαν διεξοδικά. Το προτεινόμενο master plan έλαβε υπόψιν του τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την υλοποίηση των εργασιών, τα προβλεπόμενα έσοδα και τις δαπάνες καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Αττική
Υδάτινοι Πόροι - Δίκτυα αποχέτευσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών πόρων-Δικτύου αποχέτευσης- επεξεργασίας λυμάτων, Δήμος Ευρωστίνης Ο Δήμος Ευρωστίνης μέσω του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Δικτύου Αποχέτευσης – Επεξεργασίας Λυμάτων" ανέθεσε στην VM&Α, την τεχνική υποστήριξη κατά την εκπόνηση master plan για τον σχεδιασμό των υποδομών μέσω χρήσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και πόρων. Οι υφιστάμενες υποδομές λυμάτων, δικτύου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή της Ευρωστίνης εξετάστηκαν και τέθηκαν οι στόχοι για την ανάπτυξη υποδομών. Η τεχνικοοικονομική σκοπιμότητα των προτεινόμενων υποδομών επεξεργασίας λυμάτων εξετάστηκε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Τέλος, αναλύθηκαν οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την εφαρμογή των προτεινόμενων εργασιών και ορίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του Δείκτη Κοινωνικής Αποδοχής. Πελοπόννησος
Υδάτινοι Πόροι - Δίκτυα αποχέτευσης Μελέτη στρατηγικής ανάπτυξης βασικών δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων στο Δήμο Ιωαννίνων και στα Δημοτικά Διαμερίσματά του Η ανάπτυξη των δικτύων ομβρίων και λυμάτων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μεγάλες αδυναμίες. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων είναι η χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων δράσεων. Η VM&Α εξέτασε λεπτομερώς όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2007-2013, πρόγραμμα Θησέας, χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ΣΔΙΤ), προκειμένου να προσδιορίσει το καταλληλότερο. Μέσω της υλοποίησης του έργου, θα προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, θα μειωθεί η όχληση και η αξία αγοράς της γης θα αυξηθεί. Το προτεινόμενο έργο θα αντιμετωπίσει τα θέματα αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννίνων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του. Τα αποτελέσματα του έργου χαίρουν κοινωνικής αποδοχής. Ήπειρος
Υδάτινοι Πόροι - Αφαλάτωση Εκπόνηση χρηματοοικονομικού επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης υφάλμυρου νερού Καραβόμυλου, για την υδροδότηση των Δήμων Σάμης και Πυλάρου στην Κεφαλονιά Μέσω αυτού του έργου, εξετάστηκε η παροχή νερού στη Σάμη μέσω αξιοποίησης υφάλμυρων υδάτων στην περιοχή Καραβόμυλος. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε χρηματοοικονομικό master plan, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές υποδομές ύδρευσης, τους βέλτιστους διαθέσιμους πόρους και τις μεθόδους δημοπράτησης. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και τέθηκαν οι στόχοι για τη βελτίωσή τους. Εξετάστηκε επίσης η χρηματοδότηση των προτεινόμενων λύσεων, μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών (ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι, Ιδιωτικά Κεφάλαια). Η VM&Α, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανέπτυξε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο για τις προτεινόμενες λύσεις. Στη συνέχεια, εξετάστηκε το κόστος ανά κυβικό μέτρο για τους τελικούς χρήστες και προετοιμάστηκε η βέλτιστη λύση, από τεχνικής απόψεως, για τον Δήμο Σάμης. Ιόνιο
Υδάτινοι Πόροι - Αφαλάτωση Παροχή Τεχνικών και Νομικών Υπηρεσιών στη Διαγωνιστική Διαδικασία του Έργου: Μονάδα Αφαλάτωσης νερού στον Αλμυρό, του Δήμου Γαζίου, Ν. Ηρακλείου TΤο έργο στο Γάζι (μια περιοχή με πληθυσμό περίπου 13.500 κατοίκων) αφορούσε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τουριστική, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν υπήρχε κάποια ανάλογη υποδομή. Το ίδιο έργο αφορούσε την ανάπτυξη μιας Μονάδας Αφαλάτωσης συνολικής χωρητικότητας έως και 20,000 m3 την ημέρα, προερχόμενα από τον Αλμυρό ποταμό. Η VM&A ανέλαβε την προκαταρκτική συλλογή δεδομένων, κυρίως όσον αφορά την γεωγραφία της περιοχής (χάρτες 1:50.000), το κλίμα (θερμοκρασία, άνεμοι, βροχή, εξάτμιση), το γενικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού, την προκαταρκτική εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας της ροής και προβλέψεις, τα υπάρχοντα δίκτυα λυμάτων και επεξεργασίας λυμάτων, την διαθεσιμότητα γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και το κόστος της γης, την ενεργειακή διαθεσιμότητα και το ενεργειακό κόστος. Μετά την καταγραφή των δεδομένων, η VM&Α πρότεινε τα πιθανά όρια του έργου (φυσικά όρια και σχεδιαστικός χρονικός ορίζοντας), αναγνώρισε τις εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση των λυμάτων και τις επιλογές επεξεργασίας του νερού, πρότεινε τεχνολογίες αποχέτευσης και επεξεργασίας του νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πραγματοποίησε μία προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους του έργου, προσδιόρισε τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης για το έργο, προετοίμασε όλα τα έγγραφα της αίτησης χρηματοδότησης και τέλος προετοίμασε την διαγωνιστική διαδικασία έως και την υπογραφή της σύμβασης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημοτικής Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης (η Αναθέτουσα Αρχή) Γαζίου συνέταξε ευχαριστήρια επιστολή για την επίπονη δουλειά της χρηματοοικονομικής και τεχνικής ομάδας της VM&Α, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά σε όλα τα ζητήματα, παρέχοντας υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης υψηλού επιπέδου. Κρήτη
Ενεργειακοί Πόροι - Ενέργεια από βιομάζα και απορρίματα Διερεύνηση της αγοράς βιοαερίου στην Ελλάδα, τρέχοντα έργα και ευκαιρίες Αναλάβαμε την μελέτη για λογαριασμό του πελάτη μας, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατή διαθέσιμη πηγή, ώστε να αποκτήσουμε τις απαραίτητες γνώσεις και να κατανοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα βιοαερίου στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Μόνο μέσω αυτής της διεξοδικής διαδικασίας, ήμασταν σε θέση να εκτιμήσουμε μακροοικονομικά και μικροοικονομικά τις πιθανές μελλοντικές τάσεις του τομέα. Η VM & A υπέβαλλε, μια επισκόπηση του τομέα του βιοαερίου στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια μέρη:
• Το θεσμικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και την Ευρώπη
• Την τρέχουσα κατάσταση του βιοαερίου και τις μελλοντικές τάσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος κ.α.
• Την τρέχουσα κατάσταση του βιοαερίου και τις μελλοντικές ευκαιρίες σε τέσσερις κύριες περιοχές μελέτης στην Ελλάδα.
Ελλάδα
Ενεργειακοί Πόροι - Ενέργεια από βιομάζα και απορρίματα Τεχνικός Σύμβουλος Χρηματοδοτών για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με τον τομέα Βιοαερίου στην Ελλάδα Ως Τεχνικός Σύμβουλος των Χρηματοδοτών, η VM&A δεσμεύτηκε να παραδώσει μια εκτεταμένη περιγραφή του τομέα του βιοαερίου στην Ελλάδα. Οι σύμβουλοι ερεύνησαν την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς βιοαερίου στην Ελλάδα, καθώς και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), την εθνική νομοθεσία σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τις κύριες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση για την προώθηση του τομέα του βιοαερίου. Στη συνέχεια επιλέχτηκαν παραδείγματα καλής εκτέλεσης (case studies) από μονάδες βιοαερίου στην περιοχή της Μεσογείου (3 από την Ελλάδα και 2 από την Ιταλία) με δυναμικότητα 0,5-1.5MW όπου αναλύθηκαν προκειμένου να συγκριθούν τα οικονομικά στοιχεία (αρχικό κεφάλαιο, λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης) με μονάδες παρόμοιας δυναμικότητας. Ελλάδα
Ενεργειακοί Πόροι - Αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της β’ φάσης του έργου: Αυτόνομο Υδροαιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Δήμου Ερεσού – Αντίσης Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια) αποτελεί προτεραιότητα για τα νησιά που βρίσκονται μακριά από την ηπειρωτική χώρα και οι ενεργειακές τους ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τον τουρισμό. Σε αυτό το έργο, ο Δήμος Ερεσού-Αντίσσης αποφάσισε να προχωρήσει στην συμβασιοποίηση για την υλοποίηση του έργου: «Αυτόνομο Υδροαιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Δήμου Ερεσού – Αντίσης». Η VM&Α συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην διαδικασία συμβασιοποίησης, της οποίας στόχος ήταν να οδηγήσει σε σύμβαση ΣΔΙΤ. Η VM&A παρείχε τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Ερεσού – Αντίσσης, κατά την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της διαδικασίας αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της φάσης των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αναδόχους και τέλος κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αιγαίο
Ενεργειακοί Πόροι - Αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αντλησιοταμίευση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στην Nήσο Ίο Ο Δήμος Ιητών μέσω του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αντλησιοταμίευση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στην Nήσο Ίο» είχε ως στόχο την απεμπλοκή του νησιού από τα ορυκτά καύσιμα και την μετατροπή της Ίου σε πράσινο νησί. Η VM&A παρείχε τεχνική υποστήριξη στον Δήμο για την ολοκλήρωση της προ-συμβατικής διαδικασίας ΣΔΙΤ. Μέσω του έργου, εξετάστηκε ένας κατάλογος παραμέτρων (τεχνικές προδιαγραφές, master plan, παράμετροι υλοποίησης, κοινωνικοοικονομικά κριτήρια κ.λπ.). Η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή της προτεινόμενης διαδικασίας του διαγωνισμού. Αιγαίο
Ενεργειακοί Πόροι - Αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια Πολλαπλή και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των πηγών του Δήμου Αγριάς Νομού Μαγνησίας Ο Δήμος Αγριάς (ΠΕ Μαγνησίας) είχε θέσει ως στόχο την ολοκληρωμένη και πολλαπλή αξιοποίηση των πηγών της. Η VM&A παρείχε τεχνική βοήθεια κατά την προ-συμβατική διαδικασία ΣΔΙΤ. Εξετάστηκε η καλύτερη διαθέσιμη λύση για την αξιοποίηση των πηγών. Η προτεινόμενη λύση ήταν η κατασκευή, λειτουργία και τεχνική διαχείριση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών διαχείρισης υδάτων. Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε στα 10.000.000 ευρώ. Μέσω της προτεινόμενης λύσης, μια σειρά από παράμετροι λήφθηκαν υπόψιν: οι παρεχόμενες αρδευτικές ανάγκες της Αγρίας και οι αυξανόμενες διαθέσιμες ποσότητες νερού, οι παρεχόμενες αρδευτικές ανάγκες για τις περιοχές κοντά στην Αγριά καθώς και η ενεργειακή αξιοποίηση του νερού μέσω μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Θεσσαλεία
Ενεργειακοί Πόροι - Ενεργειακή εξοικονόμηση
Ανάλυση Στρατηγικών και Πολιτικών Ενεργειακής Εξοικονόμησης Πόλεων και Προτάσεις Πολιτικής, Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Εξοικονόμησης Δήμου Πειραιά, Σχέδιο Λειτουργίας & Υποστήριξη Γραφείου Ενεργειακών Επενδύσεων Δήμου Πειραιά Ο Δήμος Πειραιά έχει περίπου 164.000 κατοίκους (απογραφή 2011) και είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Λόγω της στρατηγικής του θέσης, το λιμάνι του Πειραιά, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την αειφόρο χρήση της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το Γραφείο Ενεργειακών Επενδύσεων του Δήμου Πειραιά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει πολιτικές και στρατηγικές για την ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.Σε συνεργασία με τον Δήμο, καταλήξαμε σε ένα σχέδιο που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση των πόρων και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους πόρους του Δήμου. Αττική
Ενεργειακοί Πόροι - Ενεργειακή εξοικονόμηση Υλοποίηση Εμπειρογνωμοσύνης σε έργα τηλεθέρμανσης μέσω ΣΔΙΤ και με παράλληλη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανταγωνισμού απαιτούσε την γνώμη ενός εμπειρογνώμονα σχετικά με την υλοποίηση έργων τηλεθέρμανσης που να χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Η δέσμευση του υπουργείου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βρήκε, με την συμβολή της VM&Α, την πρακτική εφαρμογή της σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους. Χρησιμοποιήσαμε την εμπειρία μας στο τομέα για να παραδώσουμε μια αναλυτική έκθεση σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις απαραίτητες νομικές και τεχνικές παραμέτρους για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν τα πραγματικά στάδια και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου τηλεθέρμανσης μέσω ΣΔΙΤ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ελλάδα
Ενεργειακοί Πόροι - Ενεργειακή εξοικονόμηση Διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και θορύβου στο νέο διοικητικό πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε στην απαραίτητη προμήθεια εξοπλισμού για την ίδρυση ενός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και τον έλεγχο των πηγών που ευθύνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η VM&Α ενήργησε ως σύμβουλος πολιτικής και διεξήγαγε λεπτομερή έρευνα σχετικά με τις υπάρχουσες λειτουργικές διαδικασίες του ΕΔΠΑΡ, έτσι ώστε να παρέχει σχέδιο βελτιστοποίησης της λειτουργίας και της υλοποίησης των δεσμεύσεών του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/50 / ΕΚ και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από το Νόμο 3852/2010. Ελλάδα


Δείτε τα πιο Πρόσφατα Έργα μας

Τα πρόσφατά μας έργα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την τρέχουσα κατάστασή τους και διαρκής επικαιροποίηση των σημαντικών ζητημάτων για την εξέλιξη και την ολοκλήρωσή τους.Δείτε Περισσότερα


vma featured projects


Top