Όροι πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την εταιρεία με την επωνυμία «vm&a.com.gr», η οποία εδρεύει στη Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας.

1.2. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1.3. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε όρου των παρόντων σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

1.4. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της εκ των παρόντων όρων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

2. Χρήση από ανηλίκους

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου ουδεμία ευθύνη φέρουν. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς τη συνδρομή των εκάστοτε νόμιμων προϋποθέσεων, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

3. Πνευματικά δικαιώματα- Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικών και άλλων), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, σχέδια και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οιαδήποτε (εμπορικής ή άλλης) συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μεταβίβασης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

4. Γενικές υποχρεώσεις του χρήστη

Οι επισκέπτες- χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό, ανήθικο),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής και την ανεμπόδιστη άσκηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας, των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου μας και του δικτύου τρίτων, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους, σε καμία περίπτωση, δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

5. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ατόμου όπως αυτό περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας, την οποία θα βρείτε σε αυτόν το σύνδεσμο .Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν κάνουν χρήση του παρόντος ιστοτόπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το χρόνο διατήρησης αυτών και τα δικαιώματά τους και λοιπές σημαντικές πληροφορίες.

6. Περιεχόμενο

Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η μεταβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο διαδίκτυο δεν είναι τεχνικά απολύτως αξιόπιστη. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι ενδέχεται στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα να υπάρξουν παραλείψεις ή ανακρίβειες οφειλόμενες κυρίως σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση αυτής.

7. Hyperlinks (υπερσύνδεσμοι)- δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Μέσω της Ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών και δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Συνεπώς, και δεδομένου ότι οι εν λόγω υπερ-συνδέσεις έχουν περιληφθεί στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά για να διευκολύνουν την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (hyperlinks) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε διαδικτυακό τόπο τρίτου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οιαδήποτε τυχόν ζημία υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους τρίτων.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

8. Περιορισμένη ευθύνη

Η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμός σας (π.χ. Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

9. Πολιτική Ενημέρωσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες και επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου ανάλογα με τις επιχειρησιακές και άλλες ανάγκες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε από καιρού εις καιρόν την ιστοσελίδα αυτή για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

10. Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων

Η Εταιρεία μεριμνά στο πλαίσιο του δυνατού για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι παρόντες όροι χρήσης και αυτού διέπονται και ερμηνεύονται με βάση το ελληνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση, ερμηνεία, λειτουργία και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτής θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αποδοχή όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου

Με τη χρήση της σελίδας ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών και συναινεί σε ό,τι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα ανωτέρω.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/03/2020

 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη από την VM&A Υπηρεσία WiFi για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) μέσω ασύρματου δικτύου (WiFi) αποκλειστικά (εφεξής Υπηρεσία) αποδέχομαι, αναγνωρίζω και δηλώνω τα ακόλουθα:

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi εκ μέρους μου, συμφωνώ ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί. Σε περίπτωση που θεωρώ ότι δεν είναι λογικοί και ορθοί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία WiFi.

Είμαι άνω των 18 ετών, καθώς η Υπηρεσία WiFi διατίθεται μόνο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εφόσον θέλω να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία το ανήλικο παιδί μου αποδέχομαι αυτούς τους Όρους για λογαριασμό του και είμαι υπεύθυνος/η για την επίβλεψη του ανήλικου παιδιού μου ως προς την ορθή χρήση της Υπηρεσίας. Η VM&A μου προσφέρει χωρίς χρέωση την Υπηρεσία WiFi για τη διευκόλυνση της περιήγησής μου στο διαδίκτυο, κατά την παραμονή μου στους χώρους της VM&A.

Η Υπηρεσία WiFi ενεργοποιείται μόλις ολοκληρώσω επιτυχώς τις διαδικασίες πρόσβασης σε ένα σημείο ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης της VM&A. Η χρήση της Υπηρεσίας WiFi ισχύει κατά τη διάρκεια παραμονής μου στα γραφεία της VM&A.

Η VM&A δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση απέναντί μου, όπως ενδεικτικά να εξασφαλίζει απρόσκοπτη ή συνεχή σύνδεση, σταθερή ταχύτητα, συμβατότητα εξοπλισμού, ασφάλεια εξοπλισμού, λογισμικών, προσωπικών στοιχείων ή επιχειρούμενων συναλλαγών, καθώς και να ελέγχει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες και δεδομένα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου των σελίδων που επισκέπτομαι, την αποκλειστική ευθύνη για τα οποία έχω εγώ.

Αναγνωρίζω ότι το διαδίκτυο (internet) είναι ένα ανοικτό περιβάλλον, ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση και την προστασία των προσωπικών μου στοιχείων, ότι οφείλω να ενεργώ με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπω την παράνομη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων.

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi οφείλω να ενεργώ με καλή πίστη, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, να μην προβαίνω σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της VM&A ή κατά τρίτων για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, ούτε και σε πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της VM&A ή τρίτου.

Ευθύνομαι αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκληθεί σε εμένα, στην Εταιρεία ή σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις μου κατά τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi της VM&A, την οποία δηλώνω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράνομης, αθέμιτης, ανήθικης, αντιδεοντολογικής, καταχρηστικής, παρενοχλητικής ενέργειας και ιδίως για τις εξής δράσεις:

1. Διακίνηση παράνομου, πορνογραφικού, βίαιου, άσεμνου ή με κάθε τρόπο προσβλητικού, συκοφαντικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου, που ενδέχεται να παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, είναι ρατσιστικό ή εθνικά προσβλητικό, ή με άλλον τρόπο αμφισβητούμενο.

2. Παρακολούθηση, παρενόχληση, απειλή ή βλάβη άλλου ατόμου.

3. Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα, υπερφόρτωση δικτύου, αποστολή μη ζητηθείσας αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς/spamming. γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Μετάδοση, αποθήκευση ή θέση σε διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλον κώδικα, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστή που είναι σχεδιασμένα για να βλάψουν, να επηρεάσουν ή να περιορίσουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.

6. Δημιουργία παρεμβολών ή διακοπή της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως σκριπτ ή προγραμμάτων ανίχνευσης ιστού), ή τυχόν διακομιστών ή δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, ή τυχόν πολιτικών, απαιτήσεων ή κανονισμών δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κίνησης που σχετίζονται με αυτά).

7. Σχεδιασμό ή διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας

Αναγνωρίζω ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της VM&A για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi στο πεδίο ευθύνης εμού ως χρήστη, η VM&A διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά εμού ως χρήστη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η VM&A επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει αποζημίωση από εμένα ως χρήστη της Υπηρεσίας WiFi για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

H υπηρεσία WiFi παρέχεται «ως έχει» και «όπου ευρίσκεται», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η VM&A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά μου (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) σχετιζόμενη με την εκ μέρους μου χρήση της υπηρεσίας WiFi, ακόμη και εάν η VM&A είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

Αναγνωρίζω ότι η Υπηρεσία WiFi της VM&A έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, σε ατομική βάση. Η VM&A δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστώ εγώ ή οποιοσδήποτε τρίτος σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης της Υπηρεσίας WiFi (διαφυγόντα κέρδη λόγω μη ολοκλήρωσης επαγγελματικής δραστηριότητας, απώλεια ευκαιρίας, κ.λπ.) από την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας. Η VM&A δεν συστήνει και δεν ευθύνεται για τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ευθύνομαι αποκλειστικά για την επιλογή, εγκατάσταση, ενεργοποίηση, χρήση και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, των συστημάτων, λογισμικών και πρωτοκόλλων ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσω κατά τη σύνδεσή μου στην Υπηρεσία WiFi της VM&A, ως προς την καταλληλότητά τους και την παροχή προστασίας από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένου κακόβουλου λογισμικού.

Ευθύνομαι αποκλειστικά για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα και της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρίζω στην Υπηρεσία WiFi και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιώ κατά τη χρήση της.

Η VM&A δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του εξοπλισμού μου, ούτε την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αρχείων και δεδομένων που ανταλλάσσω μέσω διαδικτύου, έναντι παράνομης πρόσβασης ή χρήσης. Αναγνωρίζω ότι είναι δική μου ευθύνη η διατήρηση επαρκών μέτρων ασφάλειας που να παρεμποδίζουν την παράνομη πρόσβαση ή χρήση του υπολογιστικού μου εξοπλισμού και την αποκάλυψη εμπιστευτικών μου πληροφοριών καθώς και την παράνομη πρόσβαση στην Υπηρεσία WiFi διαμέσου του εξοπλισμού της VM&A.

Τεχνική υποστήριξη δεν παρέχεται από την VM&A. Οι υπάλληλοι των γραφείων της VM&A δεν δύνανται ούτε υποχρεούνται να παρέχουν διευκρινίσεις, οδηγίες κ.λπ. αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi.

Η Υπηρεσία παρέχεται από την Εταιιρεία σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών, των οποίων οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης παρατίθενται κατωτέρω.

Οι εκάστοτε ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας WiFi θα βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο www.vma.com.gr.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής της πρόσβασής μου στην Υπηρεσία WiFi.

Οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi» διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και κάθε διαφορά που απορρέει από την εφαρμογή τους υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
VM AND A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 17, 10672, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 3389900

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@vma.com.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της εταιρείας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

 

Top