Παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Ήλιδας κατά την Β’ Φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου ΣΔΙΤ: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας
Παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Ήλιδας κατά την Β’ Φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου ΣΔΙΤ: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας
Το έργο θα παραδοθεί με το «κλειδί στο χέρι», δηλαδή ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του έργου για 27 χρόνια. Η κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με εγγυημένο βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Το έργο παρέχει μια φιλική προς το περιβάλλον λύση διαχείρισης των αποβλήτων και θα συμβάλει στη μείωση του όγκου των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας του κλάσματος των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Αυτό το έργο ΣΔΙΤ, θα αποτελέσει ένα θετικό πρότυπο για την προώθηση περισσότερων περιβαλλοντικών έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, σε περιφερειακό επίπεδο, σε ολόκληρη τη χώρα, με τη μόχλευση δημόσιων πόρων, την δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η VM&Α είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Δήμου Ήλιδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβασιοποίησης, από την προκήρυξη έως και την υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ.

Top