Σύμβουλος Υποστήριξης για την διενέργεια της Β’ Φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Σύμβουλος Υποστήριξης για την διενέργεια της Β’ Φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Υπάρχουν δύο βασικοί τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα νέο έργο αποβλήτων: Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής και η αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποσκοπεί στην πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί η υγειονομική ταφή των αποβλήτων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Έχει και θα συνεχίσει να έχει σημαντική επίπτωση στις πρακτικές υγειονομικής ταφής που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, δεδομένου ότι απαγορεύει την ταφή ορισμένων υλικών, απαιτεί την προ-επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή τους καθώς και βελτιώσεις στη διαχείριση της υγειονομικής ταφής. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει προγραμματίσει την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στα όρια του με δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 155.000 τόνων αποβλήτων. Η VM&A υποστηρίζει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στο διαγωνιστικό στάδιο μέσω της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου μέχρι και την επιτυχή υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ.

Top