Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου Βόλου για το έργο: Κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Μαγνησίας
 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου Βόλου για το έργο: Κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Μαγνησίας
Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο Βόλου στην σύνταξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το σχέδιο καλύπτει ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του Βόλου και είναι σύμφωνη με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων και τις διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα (προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων καθώς και μειώνοντας συνολικά τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητάς της), το άρθρο 4 της Οδηγίας (ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων), το άρθρο 13 της Οδηγίας (προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος), καθώς και το άρθρο 16 της Οδηγίας (αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας). Ο Δήμος Βόλου προχωρά την ωρίμανση κατασκευής μιας Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην ΠΕ Μαγνησίας για την επεξεργασία περίπου 63.200 τόνων αποβλήτων.

Top