Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων οικισμών κατηγορίας Β΄ Ανατολικής Αττικής (126 εκ. €)
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων οικισμών κατηγορίας Β΄ Ανατολικής Αττικής (126 εκ. €)
Έργα | Υδάτινοι Πόροι | Αττική

Η VM&A ως τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής υλοποίησε με επιτυχία τα εξής:

Τεύχη Δημοπράτησης,
Αίτηση επιβεβαίωσης συνδρομής μεγάλου έργου υποδομής αξίας ύψους 126 εκ. € κατά τα πρότυπα της ΕΕ.

Αποτελεί έργο σπουδαίας σημασίας για την Ελλάδα λόγω της περιβαλλοντικής του σπουδαιότητας αλλά και του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει πολλές φορές την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισης των αστικών λυμάτων της. Το δικαστήριο, ύστερα από συνεδρίαση του τον Οκτώβριο του 2007, αποφάσισε την καταδίκη της Ελλάδας για την αδυναμία της να διαχειριστεί και να διαθέσει αποτελεσματικά τα αστικά της λύματα, με είκοσι τρεις (23) οικισμούς στη χώρα χωρίς τις απαραίτητες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των έργων κατασκευής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και κατάλληλων υποδομών στο Κορωπί, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής με την συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους.


Top