Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Σερρών (25 εκ. €)
Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Σερρών (25 εκ. €)
Έργα | Διαχείριση απορριμμάτων | Μακεδονία

Η Κοινοπραξία Archirodon Group NV, Intrakat και Envitec SA έχει ανακηρυχθεί Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με ΣΔΙΤ με την ΕΣΑΝΣ ΑΕ, η οποία είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου των απορριμμάτων. Οι υπηρεσίες όπως ορίζονται στην σύμβαση σύμπραξης είναι οι παρακάτω:

- Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας 63.000 τόνων το χρόνο στερεών απορριμμάτων στις Σέρρες

- Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας για χρονική περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών και δυο (2) μηνών

Η Κοινοπραξία, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, ανέθεσε στην Mott MacDonald, και στην VM&A ως υπεργολάβο, τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου χρηματοδοτών κατά την διάρκεια του due diligence έως και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο, την κατασκευή και την παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου, εκ μέρους των χρηματοδοτών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.Top